GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 25-06-2024
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

ZAPYTANIE OFERTOWE - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków

Wilków, 01.06.2017 r.

GKR. 041.4.2017

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

1. Zamawiający: Gmina Wilków
2. Przedmiot zamówienia: unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
3. Termin realizacji zamówienia: 03.07.2017-02.10.2017 r.
4. Miejsce realizacji: teren Gminy Wilków
5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
6. Kod CPV: 90650000-8
7. Inne istotne warunki zamówienia:

  • a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
  • b) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia a także wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert.
  • c) Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 30 dni po przedłożeniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu zamówienia.
  • d) Wszystkie podane ceny wofercie powinny być cenami brutto uwzględniającymi wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT.
  • e) Za realizację przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe z klauzulą zmienności ceny w przypadku odstąpienie właściciela nieruchomości od realizacji zadania.

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia
Wykaz nieruchomości
Formularz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności