Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 28-09-2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Zawiadomienie - XXVI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 22.06.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków za 2016 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2016 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z  wykonania budżetu Gminy Wilków za 2016 rok,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2016 rok.
 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  4. o zmianie uchwały Nr XX.140.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej;
  5. zmiany Statutu Gminy Wilków;
  6. o zmianie uchwały Nr XXII.169.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków;
  8. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bukowiu stanowiącej własność Gminy Wilków.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 12. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności