GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 22-05-2024
Imieniny: Emila, Neleny, Romy

Zamawiający, przedmiot zamówienia, harmonogram

eurzad_468.jpeg

Zamawiający w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień Publicznych:

Zamawiającym jest:

Województwo Opolskie . Lider projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" w imieniu, którego działa:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, 45-315 Opole ul. Głogowska 27

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego o wartości powyżej 130 000 EURO z uwzględnieniem procedury przyspieszonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub PZP.

Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Zamówień Publicznych nr 185 z dnia 25.08.2005 poz. 43774

Przedmiot zamówienia zgodnie z ogłoszeniem.

  1. Zakup serwerów: aplikacji i www.
  2. Licencje na system E-Urząd: oprogramowanie systemowe, oprogramowanie motorów baz danych, system E-Urząd klient, system E-Urząd serwer.
  3. Wdrożenie systemu E-Urząd.
  4. Zakup Infomatów - kiosków internetowych.
  5. Zakup komputerów PC (zestawów): komputer, monitor, klawiatura, mysz, system operacyjny, pakiet biurowy, program antywirusowy.
  6. Zakup, montaż urządzeń skanujących w tym zestawów do znakowania dokumentów.
  7. Zakup i wdrożenie systemów podpisu elektronicznego.
  8. Zestawienie dostępu szerokopasmowego w jednostkach publicznych.
  9. Budowa sieci LAN w jednostkach administracji publicznej: zaprojektowanie, wykonanie i certyfikowanie.
  10. Promocja projektu

Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia . 30.06.2006

Opis rozwiązania eobiegu.

Rozwiązanie docelowe uruchamiane w ramach projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" zostaje nazwane E-Urząd i dzieli się na trzy moduły: E-Obieg, E-Baza oraz E-Usługi.

E-Urząd ma za zadanie obsłużyć kompleksowo zagadnienie obsługi klienta zewnętrznego w JST Opolszczyzny, poprzez wdrożenie elektronicznych procedur załatwiania spraw wspomagane informatycznym systemem zarządzania dokumentami (E-Obieg), udostępnionymi bazami wiedzy (E-Baza) oraz zdalnymi usługami dla klientów urzędów (E-Usługi). Pod pojęciem klienta zewnętrznego rozumie się każdego interesanta (indywidualnego oraz instytucjonalnego) w tym również jednostki gminne. E-Obieg ponadto usprawnia wewnętrzny obieg informacji wewnątrz urzędów.

Podstawowe cele systemu E-Urząd to:

Łatwiejszy dostęp do usług publicznych,

Skrócenie czasu potrzebnego na obsłużenie klienta zewnętrznego,

Zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie,

Wprowadzenie transparentności w funkcjonowaniu urzędu,

Obniżenie kosztów administracji.

Do osiągnięcia tak zdefiniowanych celów mają posłużyć rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie obiegiem informacji w urzędzie oraz ułatwiające dostęp do zasobów informacyjnych urzędu, a mianowicie:

E-Obieg - System wewnętrznego obiegu dokumentów oraz zarządzania sprawami

E-Baza - System zdalnego dostępu do zasobów informacyjnych

E-Usługi - Portal internetowy, zawierający obszar informacyjny oraz aktywne formularze (ten moduł będzie realizowany w etapie II jako samodzielne rozwiązanie lub jako integracja z Wrotami Opolszczyzny)

Poszczególne moduły muszą stanowić funkcjonalną całość oraz być w pełni zintegrowane z podpisem cyfrowym. Przez integrację z podpisem cyfrowym należy rozumieć możliwość autoryzowania podpisu:

Pracowników urzędów,

Mieszkańców,

Innych osób fizycznych,

Firm i instytucji.


Wykaz infrastruktury dostarczanej w ramach projektu.

Dostawy do poszczególnych JST wg wskazania Zamawiającego.

Lp.

Nazwa infrastruktury

Typ infrastruktury

Ilość

Jm.

1.

Zestawy komputerowe

Sprzęt

2041

Szt.

2.

Serwery

Serwery www (typ 1)

Serwery www (typ 2)

Serwery aplikacji (typ 1)

Serwery aplikacji (typ 2)

Sprzęt

115

53

4

53

5

Szt.

3.

Urządzenie skanujące

Sprzęt

57

Szt.

4.

Sieci LAN budowa i rozbudowa (elementy pasywne i aktywne)

Sieć

45

1751

Sieci *

Punktów sieciowych

5.

Czytniki podpisu wraz z kartą procesorową i podpisem kwalifikowanym

Sprzęt

147

Szt.

6.

Infomaty (kioski internetowe)

Sprzęt

60

Szt.

7.

Zestawy do znakowania dokumentów

Sprzęt

57

Szt.

8.

Punkty dostępowe (doprowadzenie Internetu szerokopasmowego do JST)

Sieć

57

Łączy

9.

Moduł E-Obieg

Oprogramowanie

57

2554

Instalacji

Użytkowników

10.

Moduł E-Baza

Oprogramowanie

57

2554

Instalacji

Użytkowników

11.

Moduł E-Usługi

Oprogramowanie

57

Nieograniczona ilość

Instalacji dostępnych przez Internet

Użytkowników

12

Motory baz danych

Oprogramowanie

171

57

57

57

Baz ogółem

Baz modułu E-Obieg

Baz modułu E-Baza

Baz modułu E-Usługi

 


Łączność

Sieć

17

Budynki **

* Pod pojęciem sieci należy rozumieć łącznie sieć LAN wykonaną w obiektach w których siedzibę ma dana jednostka samorządu terytorialnego. Siedziba ta może znajdować się w różnych budynkach.

** 38 budynków w 17 jst wg PFU.

Stałe łącze dostępowe do sieci Internet
Łącza dostępowe w 57 lokalizacjach:

Typ 1 . Przepustowość minimum 512 kb/s . 53 lokalizacje
Typ 2 . Przepustowość minimum 1 Mb/s . 4 lokalizacje
2 stałe, publiczne adres IP
Urządzenie dostępowe z interfejsem Ethernet (RJ-45)
Dostępność na poziomie 95%
57 urządzeń zdalnych, służących do łączności z Internetem.

Łączność pomiędzy budynkami
W JST, które posiadają więcej niż jedną lokalizację musi zostać zapewniona możliwość pracy ze wszystkimi elementami systemu eUrząd oraz dostęp do Internetu. Minimalna przepustowość tych łącz to 512 kb/s.

Otwarcie ofert na realizacje projektu:

19 listopad 2005 godz. 10.30 . Wartość ofert wg. zestawienia.

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Siemens Sp.z o.o

Siemens Business Services

03-821 Warszawa

ul. Żupnicza 11

13 771 305,97

30 VI 2006

2

Konsorcjum firm Unizeto Technologies S.A i

Winuel S.A.

70-486 Szczecin

ul. Królowej Korony Polskiej 21

17 048 265,36

30 VI 2006

3

Konsorcjum firm

Computerland S.A. i

Projekty Bankowe POLSOFT

02-486 Warszawa

Al. Jerozolimskie 180

20 162 692,82

30 VI 2006

Wybór najkorzystniejszej oferty:

25 listopad 2005 zakończenie prac Komisji przetargowej ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty tj. Oferty firmy:
Siemens Sp.z o.o Siemens Business Services
03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11


Podpisanie umowy na realizację projektu:


14 grudzień 2005 zaproszenie wykonawcy do podpisania umowy i podpisanie umowy nr 4/2005 z wykonawcą firmą:

Siemens Sp.z o.o Siemens Business Services
03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11


Harmonogram wykonania umowy.

Data zakończenie

Element projektu / kamień milowy

30 stycznia 2006

Zakończenie budowy sieci LAN wraz z podłączeniem infomatów i zapewnieniem dostępu do internetu

30 stycznia 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji komputerów PC

30 marca 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji serwerów

30 marca 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji pozostałego sprzętu

30 marca 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji podpisu cyfrowego wraz z wymaganą infrastrukturą

30 kwietnia 2006

Zakończenie wdrożeń pilotażowych:

W gminie do 50 stanowisk

W gminie powyżej 50 stanowisk

W starostwie powiatowym

30 czerwca 2006

Zakończenie wszystkich wdrożeń

30 czerwca 2006

Zakończenie projektu

Harmonogram wykonania umowy po podjęciu Uchwały nr 7 Komitetu Projektu z dnia 23 maja 2006r.

31 lipca 2006 Zakończenie fazy instalacji infrastruktury
-  Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z wyłączeniem serwerów (komputery PC, skanery, zestawy do znakowania dokumentów)
-   Budowa i rozbudowa sieci LAN (instalacje pasywne, dostawa i konfiguracja urządzeń aktywnych)
-   Instalacja i uruchomienie infomatów
31 października 2006 Zakończenie fazy wdrożenia systemu
-   Dostawa zestawów do podpisu cyfrowego
-   Dostawa i instalacja serwerów
-   Przeprowadzenie wdrożeń pilotażowych
-   Przeprowadzenie szkoleń
-   Przeprowadzenie pozostałych wdrożeń
-   Uruchomienie łączy internetowych
13 listopada 2006 Zamknięcie projektu
-   Podpisanie protokołów
-   Usunięcie ewentualnych rozbieżności

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności