GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 25-06-2024
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. zakupu wraz z dostawą i montażem pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, sprzętu multimedialnego, sprzętu biurowego, mebli i urządzeń zabawowych w ramach projektu „Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków” - ZMIANA TERMINU

baner-FE-Opolskie-UE.png

GKR. 042.2.2017

Wilków, 11.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

DOTYCZY: udzielenia zamówienia publicznego na dostawy o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (bez obowiązku stosowania  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) (t .j Dz. U. z 2017 r. Poz.1579).

1. Zamawiający

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje
Wójt Gminy Wilków
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
REGON 531412770
NIP 752-13-59-196
tel. 77 419 55 11
fax. 77 419 55 11
Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 -15:00 od poniedziałku do piątku.
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@wilkow.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wilkow.pl
Miejsce publikacji ogłoszenia:
Strona internetowa Zamawiającego: www.wilkow.pl,
Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń

2. Tryb zamówienia

Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. W przypadku użycia w treści niniejszego Zapytania słowa „Wykonawca” należy rozumieć „Oferent”. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym i umowie stosuje się przepisy  Kodeksu Cywilnego.
Postępowanie w formie zapytania ofertowego oznaczone jest znakiem: GKR.042.2.2017 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak z dopiskiem „ Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków”.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest zakup wraz z dostawą i montażem ( jeżeli dany asortyment wymaga montażu ) pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, sprzętu multimedialnego , sprzętu  biurowego, mebli i urządzeń zabawowych  w ramach projektu „Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków” realizowanego przez Gminę Wilków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy RPOP.09.01.03-16-0005/16-00
Oś priorytetowa IX- Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Wymieniony wyżej asortyment powinien być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń osób trzecich , musi posiadać tam gdzie jest wymagane prawem - dopuszczenia, certyfikaty i atesty i posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż określony w ofercie i w zapytaniu ofertowym.
Gwarancja wymagana przez Wykonawcę od daty odbioru asortymentu / urządzeń / sprzętu bez wad i usterek:
- urządzenia zabawowe 36 miesięcy
- sprzęt multimedialny i biurowy 24 miesiące
- pozostały asortyment 12 miesięcy, za wyjątkiem materiałów papierniczych.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do  niniejszego zapytania ofertowego (załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 - stanowiące integralną część zapytania ofertowego).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podzielony na części /zadania.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części/zadania.

W niniejszym postępowaniu ofertowym  datę „20.10.2017 r.” zastępuje się datą
„25.10.2017 r.”( data składania i otwarcia ofert).

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. FORMULARZ OFERTY
  3. TABELA IDZIKOWICE – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (1-8)
  4. TABELA WILKÓW - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (9-17)
  5. TABELA BUKOWIE – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (18-24)
  6. TABELA SPRZĘT - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (25)
  7. PROJEKT UMOWY – URZĄDZENIA ZABAWOWE (17)
  8. PROJEKT UMOWY (1-16,18-25)
     

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności