GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 01-12-2021
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Zawiadomienie - XXIX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.11.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
zwołuję  XXIX sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień  30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz.  13 o0
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1)
  o zmianie uchwały Nr XXII.161.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2) o zmianie uchwały Nr XXII.162.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2017 rok;
  3)
  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2018 rok;
  4)
  nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie;
  5) o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów;
  6)
  warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Wilków;
  7)
  ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Wilków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  8)
  utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie;
  9)
  nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie;
  10)
  zmiany Statutu Gminy Wilków;
  11)
  uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;
  12)
  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027;
  13)
  zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków;
  14)
  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  15)
  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4  interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zatwierdzenie protokołu Nr XXVII i Nr XXVIII z sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 11. Zamknięcie obrad  XXIX sesji Rady Gminy. 

                          

                                                                    Przewodniczący
                                                                        Rady Gminy w Wilkowie
                                                                        Krzysztof Ostrowski

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności