GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 06-12-2021
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Zawiadomienie - XXX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
zwołuję XXX sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień  28  grudnia   2017 r. (czwartek) o godz.  12 o0
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
    
  - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
  2) uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2018 rok, w tym:
      a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
      b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
      c)
  odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,
      d)
  stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,
      e) dyskusja nad projektem budżetu,
      f)  jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
  3)
  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wilków;
  4) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  5) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2018 rok.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4  interpelacje radnych.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 9. Zamknięcie obrad  XXX  sesji Rady Gminy.                                                                                                                                                                            

                                                                                          Przewodniczący
                                                                                         Rady Gminy w Wilkowie

                                                                                          Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności