GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków

 

Wilków, dnia 21.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WILKÓW

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WILKÓW

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 1073 ze zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.01.2018 r. do 06.02.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.01.2018 r. w Urzędzie Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, o godz. 11.00

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić  uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wilków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2018 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wilków dniach od 08.01.2018 r. do 06.02.2018 r. ,ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w godzinach pracy urzędu. 

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Wilków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2018 r.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Wilków.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności