GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 20-10-2021
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Budżet Gminy Wilków na rok 2018

Jak co roku w okresie grudnia i stycznia samorządy podejmują uchwały w sprawie budżetów na nowy rok jak i lata następne w formie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Rada Gminy w Wilkowie uchwaliła budżet na rok 2018 uchwałą Nr XXX.238.2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok na sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.

Planowany budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe: 20.342.288,00 zł;
Przychody budżetu: 3.859.171.00 zł;

Razem: 24.201.459,00 zł.

Wydatki budżetowe: 23.416.715,00 zł;
Rozchody budżetu: 784.744,00 zł;

Razem: 24.201.459,00 zł.

Na dochody ogółem składają się dochody własne, czyli m.in. dochody podatkowe i opłaty lokalne oraz dochody z budżetu państwa z tytułu subwencji i dotacji. Gmina otrzymuje także z budżetu państwa środki na realizację zadań zleconych, czyli takich, które samorząd wykonuje w imieniu budżetu państwa. Do tych zadań należy większość działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że na wykonywanie zadań zleconych Gmina powinna otrzymać 100% środków. Jednak od wielu lat warunek ten nie jest spełniony.

Skarbnik Gminy.jpeg

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone nie zaspakajają całkowitych potrzeb i muszą być dofinansowane środkami własnymi gminy. Z dochodów ogółem - dochody majątkowe stanowią kwotę 153.000 zł. Są to zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku oraz z płatności ze środków  europejskich.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych gminy. Bardzo ważnym elementem każdego budżetu jest oświata i pomoc społeczna, które stanowią  70%  wydatków bieżących. Planowane kwoty subwencji oświatowej, tak jak  kwoty dotacji na zadania zlecone nie zaspakajają całkowitych potrzeb i muszą być dofinansowane środkami własnymi gminy.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 3.890.392 zł. Planowane zadania inwestycyjne to przede wszystkim te, które są kontynuacją już rozpoczętych w kwocie 3.266.102 zł oraz  nowe wydatki inwestycyjne w 2018 r. zaplanowane na kwotę  624.290 zł.

 1. Kontynuowane będzie rozpoczęte w latach poprzednich zadnie pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków”. w roku 2017 rozpoczęto prace budowlane, które zgodnie z umową z wykonawcą zakończą się w czerwcu 2018 r. Zaplanowane na 2018 rok wydatki wynoszą 1.700.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest ze środków własnych Gminy oraz środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 2. Kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem”. Jest to etap końcowy obejmujący prace na kwotę 350.000,00 zł.
 3. Kwotę 250.000,00 zł. zaplanowano nazadanie „Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań”. w 2017 r. wykonano dokumentację na przebudowę drogi i Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy tej drogi z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.
 4. Kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie ul Zbożowa – adaptacja dokumentacji”. Przebudowa tej drogi planowana jest na rok 2019 również z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.
 5. Zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Lubskiej” w kwocie 140.000,00 zł oraz zadanie „Modernizacja drogi w Bukowiu” na kwotę 50.000,00 zł.
 6. W ramach partnerstwa z Powiatem Namysłowskim zaplanowano przekazanie dotacji jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie kwotę 98.869,00 zł. Kwota ta stanowi wkład własny do projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego – budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego”.
 7. Kontynuowane będą rozpoczęte w latach poprzednich zadania dotyczące opracowania studium i planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków. Na ten cel zaplanowano kwotę 105.000 zł.
 8. Zaplanowano również zadanie pn. „Budowa chodnika na cmentarzu w Bukowiu”. Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17.283,00 zł oraz ze środków gminy w kwocie 15.000,00 zł.
 9. Zadanie pn.„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie”, zaplanowana została do realizacji w latach 2017-2019 na kwotę 630.000 zł. w roku 2018 zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast prace budowlane rozpoczną się w roku 2019. Zadanie planuje się zrealizować z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
 10. Dla Urzędu Gminy zaplanowano zakup programu komputerowego w kwocie 20.000,00 zł.
 11. Zaplanowano również zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyków”. Inwestycja rozpoczęła się w 2017 r. i będzie kontynuowana w roku 2018, w związku z czym zabezpieczono w budżecie na 2018 r. kwotę 40.000,00 zł.
 12. Zaplanowano również rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wojciechowie i Pągowie wraz z termomodernizacją. w latach 2015 - 2016 wykonano dokumentację techniczną, natomiast w roku2018 zaplanowano wydatki w kwocie po 200.000,00 zł na każdą świetlicę. Zadanie to planuje się zrealizować z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020.
 13. W związku z tym, że Gmina od 2017 r. uczestniczy w projekcie partnerskim „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 152.233,00 zł. Zadanie to jest realizowane z udziałem środków europejskich.
 14. W 2017 r. rozpoczęto zadanie pn. Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie”. Gmina podpisała już umowę na dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 - 2020. w roku 2018 zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 400.000,00 zł, natomiast w 2019 r. 300.000,00 zł.
 15. Z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 129.290 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych wiele zadań nie mogłoby być realizowanych bez finansowego wsparcia środków europejskich, dlatego też wzorem lat ubiegłych Gmina będzie pozyskiwała środki zewnętrzne.  W tej perspektywie będzie można aplikować o środki unijne m.in. na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, integrację społeczną, wysoką jakość edukacji czy też podstawowe usługi i odnowę wsi na terenach wiejskich.

Skarbnik Gminy
Teresa Żółtaszek

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności