Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 28-09-2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania MPZP dla miejscowości Wojciechów, Pszeniczna, Pągów, Krzyków, Idzikowice, Bukowie

          

               Wilków, dn.08.02.2018 r.

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Wilków
o przystąpieniu do sporządzenia:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojciechów,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pszeniczna,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pągów,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyków,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Idzikowice,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowie

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wilkowie:

  1. uchwały Nr XXXI.250.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojciechów.
  2. uchwały Nr XXXI.249.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pszeniczna.
  3. uchwały Nr XXXI.248.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pągów.
  4. uchwały Nr XXXI.247.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyków.
  5. uchwały Nr XXXI.246.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Idzikowice.
  6. uchwały Nr XXXI.245.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w terminie do dnia 03.04.2018r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa. Z treścią uchwał można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie: http://bip.wilkow.pl/.

Do opracowywanych projektów dokumentów mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Wilków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2018 r. Zgodnie z art. 54 ust 3 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wilków.

 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności