GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 16-10-2021
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Ogłoszenie o naborze nr 2110.1.2018 na wolne stanowisko urzędnicze ds. Rolnictwa i gospodarki nieruchomościami z dnia 26.02.2018 r.

Wójt Gminy Wilków
ogłasza nabór
na stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa
w Urzędzie Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

Data publikacji ogłoszenia – 26 lutego 2018 r.

Termin składania ofert – 8 marca 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.),
 2. wykształcenie co najmniej średnie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. staż pracy w administracji samorządowej minimum 1 rok,
 2. znajomość przepisów:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm),
b) ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.),
c) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161),
d) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2138),
e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855),
f) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z  późn.zm.),
g) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 – w zakresie zadań prowadzonych przez gminę,
h) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827 z późn.zm.),
i) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),

 1. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, w tym: faksu, skanera, kserokopiarki,
 2. umiejętność współpracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, umiejętność organizacji i planowania pracy, rzetelność, dokładność, zdolności analityczne, odpowiedzialność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami stanowiącymi mienie komunalne gminy, w tym związanych ze sprzedażą, przekazaniem w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem,
 2. prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych,
 3. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie podziału i rozgraniczeń nieruchomości,
 4. sporządzanie zleceń na usługi geodezyjne oraz operaty wycen mienia gminnego,
 5. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 6. udział w organizacji wyborów do Izb Rolniczych,
 7. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wniosków na dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz funduszy pomocowych,
 8. współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolniczego w zakresie kupna i dzierżawy gruntów rolnych,
 9. prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi włóknistych,
 10. szacowanie upraw dotkniętych zniszczeniami,
 11. prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,
 12. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. miejsce pracy - Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze, brak windy,
 3. do budynku zapewniony jest podjazd dla wózków inwalidzkich, budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi,
 4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientami,
 5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
 6. praca w terenie,
 7. praca w godz. 7.00-15.00,
 8. bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wyniósł mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub oświadczenie – w przypadku trwającego stosunku pracy),
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem – dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.),
 8. zapisy w liście motywacyjnym albo w życiorysie (CV) potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych określonych w pkt. 2 ppkt. 2 – 4,
 9. wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys (CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,
 10. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

7. Dodatkowymi dokumentami mogą być:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 2. referencje lub opinie.

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, wejście A,  piętro, pokój nr 9 – sekretariat lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w terminie do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 15.00.   (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Wybór kandydata zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.wilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie.

Wójt
mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności