GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 26-01-2022
Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Zawiadomienie - XXXII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.03.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 1200
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Wilków.
 6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok;
  3. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilków;
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  6. podziału Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
  7. podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  8. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2018 roku;
  9. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2018-2020;
  10. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Wilków;
  11. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków;
  12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowie;
  13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Idzikowice;
  14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyków;
  15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pągów;
  16. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pszeniczna;
  17. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojciechów;
 8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 11. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności