GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Zawiadomienie - XXXIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.05.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności bibliotek, Domu Kultury i świetlic wiejskich za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 stanowiącego część gminnej strategii  rozwiązywania problemów społecznych - za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.
 9. Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilków na lata 2016-2019 – za lata 2016/2017.
 10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  4. powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian w Statucie Gminy Wilków;
  5. sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wilków.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 15. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności