GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 25-10-2021
Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Kadencja 2002-2006

Dobiegła końca kadencja 2002-2006. Z woli mieszkańców gminy zostało mi powierzone stanowisko Wójta Gminy Wilków. Jestem dumny z tego, że mogłem swoje doświadczenie i umiejętności poświęcić dla dobra naszej małej ojczyzny, dla jej mieszkańców.
Stawiam jednak przed sobą pytanie, czy nie zawiodłem Waszego zaufania, którym obdarzyliście mnie 4 lata temu. Sądzę, że wszystko to co zrobiliśmy w minionym 4-roleciu pozwala stwierdzić, że czas nie został zmarnowany, że wspólnie możemy cieszyć się z osiągnięć.
Przede wszystkim wprowadziliśmy dobrą atmosferę harmonijnej i spokojnej pracy i współpracy. Zarówno sam Urząd Gminy, jak i wszystkie podległe jednostki organizacyjne gminy pracowały efektywnie dobrze, obsługując naszych mieszkańców.
Wspomnieć tu należy, że minione 4-ry lata to okres przystosowania prawa do norm unijnych, a co za tym idzie zmian w pracy samorządów. W wyniku tych zmian scedowano na gminy wiele nowych obowiązków, do zadań przekazano m.in. świadczenia rodzinne, stypendia dla uczniów, świadczenia dla pracowników, nastąpiły zmiany ustawowe w finansach publicznych. Wszystkie te zmiany wprowadziliśmy bez zakłóceń.
Na dobrym poziomie ukształtowaliśmy współpracę z Radą Gminy co bardzo wydatnie wpłynęło na realizację zadań przez gminę.
Jednak główną miarę oceny pracy Wójta czy Gminy jest to, ile udało się zrealizować inwestycji, wykonać remontów; także na ile skutecznie rozwiązano problemy mieszkańców. Co prawda nie należymy do gmin bogatych, jednak mamy swoje sukcesy, z których mam nadzieję cieszymy się wszyscy. Poniżej przedstawiam realizację zadań inwestycyjnych w latach 2002-2006:ROBOTY INWESTYCYJNE W LATACH 2002 – 2006
Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Wilków

Rok 2002

1. Zrealizowanie całości robót budowlano – montażowych i oddanie do użytku budynku mieszkalnego 8 rodz. w Bukowiu
- wartość ogólna robót 782.400,00 zł
- pozyskane środki 718.800,00 zł

2. Zmodernizowano drogę dojazdową do pól w Idzikowicach – droga na podbudowie tłuczniowej długość 425 mb
- wartość ogólna robót 85.666,00 zł
- pozyskane środki 75.666,00 zł

3. Zmodernizowano drogę dojazdową do pól w Pągowie (ul. Boczna) długość 460 mb - wartość ogólna robót 94.082,00 zł
- pozyskane środki 79.200,00 zł

Rok 2003

1. Zmodernizowano drogę dojazdową do pól w Bukowiu – droga z płyt prefabrykowanych betonowych długość 3594 mb
- wartość ogólna robót 747.592,00 zł
- pozyskane środki 691.697,00 zł

2. Dokonano wymiany pieców c.o w kotłowniach- Domu Kultury i budynek urzędu
- wartość ogólna robót 12.000,00 zł

3. Dokonano przeniesienia a tym samym zmodernizowano pomieszczenia w Domu Kultury na biura Pomocy Społecznej i Biblioteki Gminnej w związku ze sprzedażą Pałacu w Wilkowie
- wartość ogólna robót 40.000,00 zł

Rok 2004

1. Zrealizowano budowę sieci wodociągowej Jakubowice – Krzyków + przyłącza wodne eliminując zużytą sieć popegerowską - wykonano 4500 mb sieci i 46 przyłączy
- wartość ogólna robót 270.386,00 zł
- pozyskane środki 166.066,00 zł

2. Wykonano nowy odwiert studzienny w Jakubowicach, który w pełni zabezpiecza mieszkańców gminy w wodę
- wartość ogólna robót 30.500,00 zł

3. Zmodernizowano świetlicę wiejską
- wartość ogólna robót 43.357,00 zł

4. Dokonano wymiany całości stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w Gimnazjum Publicznym w Wilkowie
- wartość ogólna robót 56.372,00 zł
- pozyskane środki 29.400,00 zł

5. Zmodernizowano oświetlenie drogi i ulic terenu całej gminy na oświetlenie energooszczędne
- wartość ogólna robót 234.680,00 zł

6. Opracowano Gminny Programy Ochrony Środowiska, którego integralną częścią jest i Plan Gospodarki Odpadami
- wartość ogólna opracowania 12.200,00 zł

7. Podpisano wspólne porozumienie z gminami powiatu namysłowskiego na budowę kanalizacji w całej gminie
- wartości zadania dla gminy Wilków wg założeń studium wykonalności wynosi 30.486,600 zł

8. Podpisano wspólne porozumienie z gminą Namysłów dot. rozbudowy wysypiska śmieci w Ziemiełowicach


Rok 2005

1. Zrealizowano rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wojciechowie wraz z jej wyposażeniem
- wartość ogólna robót 83.669,00 zł

2. Zmodernizowano drogę dojazdową do pól w Bukowiu o długości 1183 mb na podbudowie z kruszywa z tłucznia łamanego
- wartość ogólna robót 209.049,00 zł
- pozyskane środki 169.639.00 zł

3. Przebudowa drogi osiedlowej osiedla mieszkaniowego w Idzikowicach poprzez położenie dywanika asfaltowego
- wartość ogólna robót 177.679,00 zł
- pozyskane środki 141.922,00 zł

4. Rozpoczęto i zakończono budowę magazynu sprzętu sportowego przy boisku sportowym w Lubskiej
- wartość ogólna robót 15.972,00 zł

5. Wykonano dokumentację dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków
- wartość ogólna opracowania 18.199,00 zł

6. Zakupiono samochód marki „Citroen Berlingo” do celów służbowych
- wartość ogólna zakupu 49.990,00 zł

7. Dokonano modernizacji motopomp dla OSP w Bukowiu i OSP w Wilkowie
- wartość ogólna robót 15.200,00 zł

8. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysowaną budowę sieci wodociągowej i przyłączy dla koloni Wojciechowskiej
- wartości ogólna robót 4.365,00 zł

9. Opracowano projekt i przystąpiono do realizacji rozbudowy Remizy OSP
- wartość ogólna robót 356.557,00 zł
- wykonano w 2005r. robót na wartość 79.000,00 zł

10. Dokonano przełożenia dachu pokrytego dachówką na blach na blachę falistą budynku mieszkalnego w Idzikowicach
- wartość ogólna robót 24.000,00 zł
- środki pozyskane 24.022,00 zł

Rok 2006

1. Zmodernizowano drogę transportu rolnego w Młokiciu z ułożeniem dywanika asfaltowego - długość 400 mb
- wartość ogólna robót 109.253,00 zł
- środki pozyskane 58.397,00 zł

2 .Zmodernizowano drogę gminą w Lubskiej długość drogi 288 mb
- wartość ogólna robót 83.654,00 zł

3. Wykonano sieć wodociągową dla Koloni Wojciechowskiej o długości  110 588 mb - wartość ogólna robót 31.122,00 zł

4. W ramach zadania E-Urząd dokonano wymiany sieci komputerowej w Urzędzie Gminy
- wartość ogólna robót 169.370,00 zł

5. Opracowano dokumentację ekofizjografii dla gminy Wilków
- wartość ogólna opracowania 12.700,00 zł

6. Kontynuacja robót budowlano montażowych – rozbudowy Remizy OSP w Bukowiu
- wartość ogólna robót 100.000,00 zł


Wartość robót inwestycyjnych wykonanych w latach 2002 – 2006

Rok 2002 962.148,00 zł - w tym środki pozyskane 873.800,00 zł
Rok 2003 799.592,00 zł - w tym środki pozyskane 691.697,00 zł
Rok 2004 677.988,00 zł - w tym środki pozyskane 195.466,00 zł
Rok 2005 677.123,00 zł - w tym środki pozyskane 335.583,00 zł
Rok 2006 506.099,00 zł - w tym środki pozyskane 58.367,00 zł
Razem 3 622.950,00 zł - w tym środki pozyskane 2 154.913,00 zł

Ważniejsze roboty remontowe wykonane w latach 2002 – 2006 r.

1. Budynek Urzędu Gminy :
Dokonano :
− wymiany całości stolarki okiennej,
− odnowienia pomieszczeń biurowych oraz elewacji poprzez pomalowanie,
− wymiany całości oświetlenia wew. Pomieszczeń biurowych,
− odnowienia posadzek parkietowych pomieszczeń biurowych,
− remontu tarasu z powodu przecieków,
− remontu drogi dojazdowej do Urzędu z wykonaniem podbudowy z tłucznia i obustronnym okrawężnikowaniu,
− częściowego remontu instalacji c.o oraz pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

2. Budynek Domu Kultury :
Dokonano :
− remontu pokrycia dachowego poprzez uszczelnienie pokrycia z blachy falistej i jego pomalowania farbami antykorozyjnymi,
− wymiany całości stolarki okiennej,
− pomalowania całości pomieszczeń oraz elewacji,
− remontu pomieszczenia biblioteki a w ramach akcji „IKONKA” dokonano montażu 3-ch zestawów komputerowych z podłączeniem do sieci internetowej,
− wymiany grzejników c.o w pomieszczeniach biurowych oraz wykładzin posadzkowych.

3. Gimnazjum publiczne w Wilkowie :
Dokonano :
− bieżącego malowania pomieszczeń klasowych, korytarzy oraz zaplecza kuchennego ,
− remontu schodów zewnętrznych wejściowych do budynku z wykonaniem ich zadaszenia o konstrukcji stalowej,
− remontu i rozbiórki walących się kominów ponad dachem budynku grożącym poważnym niebezpieczeństwem,
− wymiany drzwi wejściowych do pomieszczeń klasowych,
− remontu całości salki gimnastycznej z wykonaniem zaplecza przystosowując do prowadzenia zajęć z WF,
− ogrodzenia całości posesji łącznie z boiskiem i bieżnią.

4. Szkoła podstawowa w Idzikowicach
Dokonano :
− adaptacji pomieszczenia biblioteki szkolnej i w ramach akcji „IKONKA” wykonano 3 stanowiska komputerowe z podłączeniem do sieci internetowej,
− przystosowania pomieszczenia klasowego do prowadzenia zajęć z informatyki wyposażając w stanowiska komputerowe,
− bieżącego malowania pomieszczeń klasowych, korytarzy farbami emulsyjnymi – prace wykonywali rodzice oraz konserwator,
− odnowienia posadzek parkietowych pomieszczeń klasowych i Sali gimnastycznej.


5. Przedszkole Publiczne w Wilkowie :
Dokonano :
− modernizacji pomieszczenia kuchennego i zaplecza poprzez wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o, wymianę posadzek i malowanie,
− wymiany spróchniałych podłóg łącznie z izolacją i ostemplowaniem w pomieszczeniach sal zabaw,
− pomalowania całości pomieszczeń przedszkolnych,
− wymiany obróbek blacharskich, rynny i rury spustowe,
− modernizacji placu zabaw.

6. Przedszkole Publiczne w Idzikowicach :
Dokonano :
− modernizacji 2-ch pomieszczeń, sanitariatów WC i umywalek poprzez wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz połączenie posadzek terakotą i wyłożenie ścian glazurą,
− pomalowanie całości pomieszczeń kuchennych sal zabaw oraz pomieszczeń zaplecza w piwnicach,
− pokrycia dachowego 1x papa wraz z obróbką kominów,
− wymiany zużytych urządzeń kuchennych (kuchnia gazowa, patelnia oraz lodówka).

7. OGÓLNE :
− zagospodarowanie terenów zielonych osiedla w Idzikowicach poprzez rekultywację, obsianie terenu trawą i wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej – pełnowymiarowego,
− zagospodarowanie terenów zielonych w Pągowie poprzez rekultywację, obsianie terenu trawą i wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej – pełnowymiarowego,
− modernizacja boiska sportowego w Wilkowie poprzez wykonanie wymiany siedzisk ławek dla publiczności, malowanie budynku szatni wewnątrz i zewnątrz oraz bieżąca konserwacja płyty stadionu i jego otoczenia,
− profilowanie dróg transportu rolnego rocznie około 10-12 km równiarką samojezdną,
− zatrudnianie w ramach robót publicznych i prac inwentaryzacyjnych od 15 – 20 osób (licząc przez 9 – m-cy na pełnym wymiarze) przy pracach dot. :
 odmulania i koszenia rowów,
 utrzymania cmentarzy,
 utrzymania i czyszczenia chodników i ich otoczenia,
 utrzymania i koszenia oraz usuwania dzikich porostów w parkach i poboczach dróg.


WARTOŚĆ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ROBÓT REMONTOWYCH WYNIOSŁA W LATACH 2002 – 2006 :
400.000,00 zł

Z przedstawionych wyżej danych wynika, że w minionej kadencji nastąpił widoczny postęp, a tym samym dalszy rozwój naszej gminy. Możemy śmiało ocenić tą kadencję pozytywnie.
Pragnę w tym miejscu podziękować mieszkańcom za obdarzone zaufanie, za współpracę dla dobra wspólnego. Nie osiągnęlibyśmy powyższego bez ofiarnej pracy całej rzeszy pracowników samorządowych, którym serdecznie dziękuje. Wiem, że przed nami jeszcze wiele do zrobienia, mam tego świadomość, sądzę że zapoczątkowane przedsięwzięcia przyczynią się do dalszego rozwoju naszej gminy.                                                                                                    Wójt Gminy Wilków 
                                                                                                 Zygmunt Szulakowsk

sesja 1 sesja 2 sesja 3 sesja 4
PICT0029.jpeg sesja 6 sesja 5 sesja 7
  sesja 8 sesja 9 sesja 10 sesja 11


Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności