GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 27-10-2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Zawiadomienie - XXXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.06.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków za 2017 rok.
 6. Przedstawienie wniosku Radnych w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie.
 7. Odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie, w tym:
  1. wybór Komisji Skrutacyjnej;
  2. przeprowadzenie głosowania tajnego;
  3. przedstawienie wyników głosowania
  4. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie, w tym:
  1. wybór Komisji Skrutacyjnej;
  2. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy;
  3. przeprowadzenie głosowania tajnego;
  4. przedstawienie wyników głosowania;
  5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie.
 9. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2017 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2017 rok,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2017 rok.
 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok;
  3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków;
  4. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilków;
  5. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilków;
  6. wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Wilków z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Wilków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowie oraz wystąpienie Gminy Wilków z Krajowego Funduszu Seniora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
  7. załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków;
  8. nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowie;
  9. wyrażenia zgody na kolejne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków;
  10. przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 15. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności