GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 25-06-2024
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

ZAPYTANIE OFERTOWE - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków

GKR. 041.2.2018

Działając  na  podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert zgodnie z  warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

  1. Zamawiający: Gmina Wilków
  2. Przedmiot zamówienia: unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
  3. Termin realizacji zamówienia: 09.07.2018-15.11.2018 r.
  4. Miejsce realizacji: teren Gminy Wilków
  5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
  6. Kod CPV: 90650000-8  
  7. Inne istotne warunki zamówienia:

a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
b) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonania zmian  warunków  zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, odwołania oraz zakończenia postępowania bez  wyboru  ofert,  w szczególności w przypadku,  gdy  wartość  oferty  przekroczy wielkość  środków przeznaczonych  przez  Zamawiającego  na  sfinansowanie zamówienia  a  także  wezwania  oferentów  do  złożenia  wyjaśnień  i  uzupełnień złożonych ofert.
c) Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 30 dni po przedłożeniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu zamówienia.
d) Wszystkie  podane  ceny  w  ofercie  powinny  być  cenami  brutto  uwzględniającymi wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT.
e) Za  realizację  przedmiotu  zamówienia  ustala  się  wynagrodzenie  ryczałtowe  z klauzulą  zmienności  ceny  w  przypadku  odstąpienie  właściciela  nieruchomości  od realizacji zadania.

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia
Wykaz nieruchomości
Formularz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności