Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Ogłoszenie o naborze nr KS. 2110.2.2018 na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Wilków
ogłasza nabór
na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,
Komunikacji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

 

Data publikacji ogłoszenia – 23 lipca 2018 r.

Termin składania ofert – 3 sierpnia 2018 r.

1. Wymagania niezbędne

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej 4 letni staż pracy,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość przepisów:
  a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm),
  b) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.),
  c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
  d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm),
  e) ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.),
  f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm),
 2. preferowane wykształcenie w zakresie budownictwa,
 3. posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej,
 4. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 5. umiejętność współpracy w zespole i zarządzania zespołem, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność organizacji i planowania pracy, rzetelność, zdolności analityczne, odpowiedzialność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. bieżące kierowanie pracą Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa,
 2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Referatu i właściwej realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy w Referacie,
 3. sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi w gminie inwestycjami i remontami,
 4. udział w odbiorach końcowych robót wykonywanych na rzecz gminy,
 5. organizowanie prac remontowych i usług komunalnych,
 6. przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb uzyskania pozwolenia budowlanego lub do zgłoszenia robót  oraz dokumentacji związanej z ich zakończeniem,
 7. zlecanie wykonania ocen i ekspertyz budowlanych oraz opracowania dokumentacji technicznych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 8. prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych wchodzących w skład mienia gminnego,
 9. organizacja i udział w przeglądach okresowych obiektów i terenów wchodzących w skład mienia gminnego,
 10. podejmowanie działań w zakresie ochrony zabytków,
 11. sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z realizacji zadań,
 12. realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. miejsce pracy: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, brak windy,
 3. do budynku zapewniony jest podjazd dla wózków inwalidzkich, budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi,
 4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientami,
 5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
 6. praca w terenie,
 7. praca w godz. 7.00 -15.00,
 8. bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

5. Informacja o procentowym wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wyniósł mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub oświadczenie – w przypadku trwającego stosunku pracy),
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. zapisy w liście motywacyjnym albo w życiorysie (CV) potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych określonych w pkt. 2 ppkt. 1, 4 i 5,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem – dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru o treści:
  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L 119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Wilkowie, w celu udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze”,
 9. wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys (CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,
 10. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

7. Dodatkowymi dokumentami mogą być

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 2. referencje lub opinie.

8. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa ” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, wejście A, i piętro, pokój nr 9 – sekretariat lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

9. Pozostałe informacje

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną  poinformowani indywidualnie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie.

Załącznik: Klauzula informacyjna

Wójt
mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności