Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 28-09-2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Ogłoszenie o naborze nr KS. 2110.4.2018 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa

Wójt Gminy Wilków
ogłasza nabór  
na stanowisko ds. planowania przestrzennego
w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa  
w Urzędzie Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

Data publikacji ogłoszenia – 13 września 2018 r.
Termin składania ofert – 24  września 2018 r.
 
1. Wymagania niezbędne

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260),  
 2. wykształcenie co najmniej średnie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 
2. Wymagania dodatkowe

 1. staż pracy w administracji samorządowej minimum 1 rok,
 2. znajomość przepisów:
  a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm),
  b) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.),
  c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
  d)  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.  z  2017 r. poz. 1257 z późn.zm.),
  e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm),  
 3. preferowane wykształcenie w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, urbanistyki, budownictwa,
 4. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, w tym: faksu, skanera, kserokopiarki,  
 5. umiejętność  współpracy  w  zespole,  umiejętność  interpretacji  i  stosowania  przepisów,  umiejętność organizacji i planowania pracy, rzetelność, zdolności analityczne, odpowiedzialność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. prowadzenie procedury opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. ustalanie  warunków  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  w  przypadku  braku  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. opiniowanie  wstępnych  projektów  podziałów  nieruchomości  pod  kątem  zgodności  z  ustaleniami miejscowych planów, decyzji o warunkach zabudowy i przepisów odrębnych,  
 4. wydawanie  zaświadczeń  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o braku miejscowego planu,
 5. ocena aktualności dokumentów planistycznych,
 6. prowadzenie ewidencji dróg publicznych, wewnętrznych i obiektów inżynierskich,
 7. wydawanie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i naliczanie opłat,
 9. wydawanie zgód na lokalizowanie zjazdów z dróg publicznych i wewnętrznych,
 10. wydawanie zaświadczeń o dostępie nieruchomości do dróg publicznych.

 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. miejsce pracy: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, stanowisko pracy znajduje się na i piętrze, brak windy,
 3. do budynku zapewniony jest podjazd dla wózków inwalidzkich, budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi,
 4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientami,
 5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
 6. praca w terenie,
 7. praca w godz. 7.00 - 15.00,  
 8. bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

 5. Informacja o procentowym wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  Urzędzie  Gminy  w  Wilkowie,  w  rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wyniósł mniej niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub oświadczenie – w przypadku trwającego stosunku pracy),
 5. oświadczenie o posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności prawnych  oraz  korzystaniu z  pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. zapisy w liście motywacyjnym albo w  życiorysie (CV) potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych określonych w pkt. 2 ppkt. 2, 4 i 5,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w dokumentach składanych w związku z naborem – dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru o treści:
  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  tych  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.Urz.  UE  Nr  L 119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Wilkowie, w celu udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze”,
 9. w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony wo przepisach o służbie cywilnej,
 10. wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys (CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,
 11. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 7. Dodatkowymi dokumentami mogą być

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 2. referencje lub opinie.

 8. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem,  nazwiskiem  i  adresem  zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego” należy składać osobiście  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Wilkowie,  ul.  Wrocławska  11,  wejście  A,  I piętro, pokój  nr  9  –  sekretariat  lub przesłać pocztą  na adres:
      Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,
w terminie do dnia 24 września 2018 r. do godz. 15.00   (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
 
9. Pozostałe informacje

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną  poinformowani indywidualnie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
W życiorysie  (CV)  należy  podać  numer telefonu  w  celu  umożliwienia powiadomienia  o  terminie  rozmowy
kwalifikacyjnej.
Kandydat, który zamierza skorzysta    uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie.

Załącznik:  Klauzula informacyjna

 Wójt
mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności