GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Zawiadomienie - II sesja Rady Gminy w Wilkowie - 06.12.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )
zwołuję II sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 11 00
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
2) o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok;
3) o zmianie uchwały Nr XXXVI.306.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2019 rok;
4) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków;
5) powołania Komisji Rewizyjnej;
6) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
7) powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego;
8) powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych;
9) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
10) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
11) o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy;
12) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

6. Wolne wnioski i pytania.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
8. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

                                                                                            Przewodniczący
                                                                                           Rady Gminy w Wilkowie
                                                                                          Grzegorz Hubicki

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności