GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Zawiadomienie - III sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.12.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 1100
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
  1. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok, w tym:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
  2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,
  4. stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,
  5. dyskusja nad projektem budżetu,
  6. jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 10. Wolne wnioski i pytania.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 12. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności