GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 01-12-2021
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

OGŁOSZENIE

Likwidator Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Likwidacji
Ligota Dolna 56, 46-200 Kluczbork


                                                               OGŁASZA ROKOWANIA
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ligocie Dolnej obrzeże miasta Kluczbork przy trasie głównej Katowice- Wrocław stanowiącej jego własność . tj. Działkę Nr 443/2 km 1 o powierzchni 0,6299 ha wpisanej w KW nr 62569 w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

Obiekt budowlany w zabudowie łącznej -obiekt piętrowy biurowy, łącznik warsztatowy i hala produkcyjno -magazynowa, powierzchnia użytkowa łączna 1172,60 m 2 +hala o kubaturze 2462 m3.
           Rokowania odbędą się w dniu 16.05.2008r. o godz. 10-tej w siedzibie Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w likwidacji w Ligocie Dolnej 56.
I przetarg odbył się w dniu 26.11.2007r. , 28.01.2008r.
II przetarg odbył się w dniu 29.02.2008r.
I rokowania odbyły się w dniu 11.04.2008r.

Przetargi i rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać do 15.05.2008r. do godz.15,00
w zamkniętych kopertach z dopiskiem “rokowania” w sekretariacie KZWŚ w Ligocie Dolnej 56.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wpłata zaliczki w wysokości 10.000 zł. płatne do 15.05.2008r. do godz.15-tej na konto: Bank Pekao S.A. I Oddział Kluczbork 94124016621111000026565886.

Za datę wpłaty zaliczki uznaje się datę jej wpływu na rachunek bankowy KZWŚ. Kopię dowodu wpłaty zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który nie wygra rokowań, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Cenę nieruchomości uzyskaną w rokowaniach osoba wygrywająca inna wpłacić na konto KZWŚ do dnia spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży, która spisana zostanie w terminie 1-go miesiąca od daty rozstrzygnięcia rokowań. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje nabywca wyłoniony w rokowaniach. Likwidator Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w likwidacji zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
          Przedmiot rokowań można oglądać w dni robocze od godz.7-mej do -15 tej.
Szczegółowe informacje odnośnie rokowań udzielane są w KZWŚ w likwidacji Ligota Dolna 56, tel.077 418 29 59.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności