GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 20-05-2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

    Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr XXXVI.309.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

                                                            Wójt Gminy Wilków informuje,

że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów w skład komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

            1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

            2)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

            3)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego;

            4)   przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie były członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

            1)  ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych
            w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
            o konkursie;

            2)  proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

            3)   rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Wilków.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny,  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 07.02.2019 r. do godz 15.00  w Sekretariacie Urzędu  Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                   

Formularz zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej 

Zarządzenie Nr ORG.0052.46.2019 z dnia 08 lutego 2019 r
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

                                                                                                                     

 

                                                                                                                     Wójt Gminy Wilków
                                                                                                                        mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności