Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Zawiadomienie - V sesja Rady Gminy w Wilkowie - 26.03.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 1100
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie za 2018 rok.
 6. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Wilków.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2019 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Wilkowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Wilkowie.
 20. Wolne wnioski i pytania.
 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 22. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności