Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 17-05-2022
Imieniny: Brunony, Sławomira, Wery

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.2.2019.EW

 

Wójt Gminy Wilków, działając na podstawie art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Przebudowie linii napowietrznej 15 kV relacji: GPZ Namysłów – Pawłowice - Lubska, odcinek stacja tr. ,,Idzikowice’’ – stacja tr. ,,Pszeniczna’’ wraz z odgałęzieniem  do stacji tr. ,,Pągów PGR’’; ,,Pągów Wieś’’; ,,Pągówek’’ w miejscowości Idzikowice, Pągów i Pszeniczna; Gmina Wilków wszczętym w dniu 11.02.2019 r. na wniosek inwestora - Firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa działa Zakład Projektowo-Usługowy PROERG Jerzy Romanowski

wyznacza
stronom termin siedmiu dni do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), organ administracji ma obowiązek zapewnić stronie czynny udział w prowadzonym postępowaniu oraz umożliwić stronie przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

W dniu 15.03.2019 r. wnioskodawca złożył pismo w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z czym dalsze prowadzenie postępowania stało się bezprzedmiotowe.

Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu w Referacie Gospodarki Komunalnej /pok. nr 3 w części budynku B/ od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności