Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.6.2019.EW

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Wójt Gminy Wilków zawiadamia, iż na wniosek inwestora Firmy TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole z dnia 13 marca 2019 r., w imieniu którego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa działa Zakład Projektowo-Usługowy PROERG Jerzy Romanowski, wszczęto postępowanie    w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie linii napowietrznej 15 kV relacji: GPZ Namysłów – Pawłowice - Lubska, odcinek stacja tr. ,,Idzikowice’’ – stacja tr. ,,Pszeniczna’’ wraz z odgałęzieniem  do stacji tr. ,,Pągów PGR’’ ; ,,Pągów Wieś’’ ; ,,Pągówek’’ w miejscowości Idzikowice, Pągów i Pszeniczna; Gmina Wilków.

Adres inwestycji:
Działki o nr 126/1, 132/2, 133, 137, 149, 150, 151/3, 151/4, 152, 153, 166, 167, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 169, 170, 171, 172, 173, 193, 216 k. m. 1, obręb Idzikowice;

Działki o nr 64 (część działki objęta MPZP), 65/1, 66/1, 67, 68, 69/6, 69/9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 107, 108, 109, 111/1, 113/1, 113/2, 114, 118, 119/1, 119/2, 122, 123/4, 123/6, 123/7, 124/1, 124/2, 125,126, 141/2, 142/1, 144/2, 184, 191, 195/1, 203, 205, 214, 227/2 k. m. 1, obręb Pągów.

Działki o nr 12/2, 12/3, 12/19, 22 (część działki objęta MPZP) 43 (część działki objęta MPZP), 47 k. m. 2, obręb Pszeniczna.

Na terenie, na którym planowana jest ww. inwestycja brak obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym inwestor jest zobowiązany uzyskać dla planowanej inwestycji decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Urzędzie Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków / pok. nr 3 w części budynku B / od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500, w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości,tj. od dnia 20.03.2019 r.

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.):

Art. 53 ust.1. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.):

Art.49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 49b. § 1. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. w sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności