GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.3.2019.EW

Wójt Gminy Wilków, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Modernizacji części kablowo-napowietrznej linii LPN relacji PT Wilków namysłowski – PT Oleśnica od PT Wilków do granicy utrzymania km 117,500 linia kolejowa nr 143, wszczętym w dniu 12.02.2019 r. na wniosek inwestora – Firmy PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 1, 00-682 Warszawa, w imieniu której na podstawie pisemnego pełnomocnictwa działa Pan Marcin Tuzim, Elbudbis Sp. z o.o., ul. Warszawska 1, 05-820 Piastów

wyznacza

stronom termin siedmiu dni do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), organ administracji ma obowiązek zapewnić stronie czynny udział w prowadzonym postępowaniu oraz umożliwić stronie przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu w Referacie Gospodarki Komunalnej, pok. nr 3 w części budynku B, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności