Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WÓJT GMINY WILKÓW
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach
z siedzibą: Idzikowice nr 24, 46-113 Wilków

1. Do  konkursu  może  przystąpić  osoba  spełniająca  wymagania  określone  w rozporządzeniu  Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia  11 sierpnia  2017 r.  w sprawie  wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  osoba zajmująca  stanowisko  dyrektora  oraz  inne  stanowisko  kierownicze  w publicznym  przedszkolu,  publicznej szkole  podstawowej,  publicznej  szkole  ponadpodstawowej  oraz  publicznej  placówce  (Dz.U.  z 2017 r. poz. 1597), która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) Osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:
a) posiada  wykształcenie  wyższe  i tytuł  zawodowy  magister,  magister  inżynier  lub  równorzędny,  bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
b) ukończyła  studia  wyższe  lub  studia  podyplomowe  z zakresu  zarządzania  albo  kurs  kwalifikacyjny z zakresu  zarządzania  oświatą,  prowadzony  zgodnie  z przepisami  w sprawie  placówek  doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskała  co  najmniej  dobrą  ocenę  pracy  w okresie  ostatnich  pięciu  lat  pracy  lub  pozytywną  ocenę dorobku  zawodowego  w okresie  ostatniego  roku  albo  w przypadku  nauczyciela  akademickiego –  pozytywną  ocenę  pracy  w okresie  ostatnich  czterech  lat  pracy  w szkole  wyższej  –  przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
g) nie  była  prawomocnie  ukarana  karą  dyscyplinarną,  o której  mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia 26   stycznia  1982 r.  –  Karta  Nauczyciela  (Dz.U.  z 2018 r.  poz. 967 z późn.zm.),  a w  przypadku nauczyciela  akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
h) nie  była  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo  lub  umyślne  przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
j) nie  była  karana  zakazem  pełnienia  funkcji  związanych  z dysponowaniem  środkami  publicznymi, o którym  mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia  17 grudnia  2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn.zm.);
k) w  przypadku  cudzoziemca  –  posiada  znajomość  języka  polskiego  poświadczoną  na  zasadach określonych  w ustawie  z dnia  7 października  1999 r.  o języku  polskim  (Dz.U.  z 2018 r. poz. 931 z późn.zm.);

2) Osoba nie będąca nauczycielem, która:
a) posiada  obywatelstwo  polskie,  z tym  że  wymóg  ten  nie dotyczy  obywateli  państw  członkowskich Unii  Europejskiej,  państw  członkowskich  Europejskiego  Porozumienia  o Wolnym  Handlu  (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier  lub równorzędny;
c) posiada  co  najmniej  pięcioletni  staż  pracy,  w tym  co  najmniej  dwuletni  staż  pracy  na   stanowisku kierowniczym;
d) nie  toczy  się  przeciwko  niej  postępowanie  o przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
e) spełnia wymagania określone w ppkt 1 litera b), e), f), h), j) oraz k);

3) Stanowisko dyrektora w publicznej szkole podstawowej może zajmować również:
a) nauczyciel  mianowany  lub  dyplomowany,  zatrudniony  na  stanowisku  wymagającym  kwalifikacji pedagogicznych  w urzędzie  organu  administracji  rządowej,  kuratorium  oświaty,  Centrum  Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
b) nauczyciel  mianowany  lub  dyplomowany  urlopowany  lub  zwolniony  z obowiązku  świadczenia  pracy na  podstawie  przepisów  ustawy  z dnia  23 maja  1991 r.  o związkach  zawodowych  (Dz.U.  z 2019 r. poz. 263), - spełniający  wymagania  określone  w ppkt 1),  z wyjątkiem  wymogu  posiadania  co  najmniej  dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Idzikowicach;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 z późn.zm.) – w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych  (Dz.U.  z 2018 r. poz. 1458 z późn.zm.);
11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.  o ujawnianiu  informacji  o dokumentach  organów  bezpieczeństwa  państwa  z lat  1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 z późn.zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12) poświadczoną  przez  kandydata  za  zgodność  z oryginałem  kopię  aktu  nadania  stopnia  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną  przez  kandydata  za  zgodność  z oryginałem  kopię  karty  oceny  pracy  lub  oceny  dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie,  że  kandydat  nie był  prawomocnie  ukarany  karą  dyscyplinarną,  o której  mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 r. poz. 967 z późn.zm.) lub  w art. 276 ust. 1 ustawy  z dnia  20 lipca  2018 r.  –  Prawo  o szkolnictwie  wyższym  i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie,  że  kandydat  ma  pełną  zdolność  do  czynności   prawnych  i korzysta  z pełni  praw publicznych;
16) oświadczenie,  że  kandydat  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.  Urz.  UE  Nr  L  119/1  z dnia 04.05.2019 r.) zwane RODO w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Na żądanie organu prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 4), 5), 6), 7), 12) i 13).

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym (imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem do korespondencji), z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach” w terminie do dnia 9 maja 2019 r. do godz. 1500 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków – sekretariat (pok. Nr 9) w godz. od 700 do 1500 lub listownie na adres:

Urząd Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

W przypadku wysłania dokumentów pocztą za datę doręczenia uważa się dzień wpływu do Urzędu Gminy w Wilkowie. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej – w tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

5. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Wilków.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zarządzenie z dnia 25.04.2019 r. nr 72 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności