GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Informacja o realizowanym programie PEGAZ 2003

Od 15 stycznia 2007 roku do 28 lutego 2007 roku osoby niepełnosprawne mogą składać w Opolskim Oddziale PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach programu  „PEGAZ 2003" realizowanego w 2007 roku.
Celem programu „PEGAZ 2003" jest pomoc w aktywizowaniu osób
niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się.
Program obejmuje trzy obszary:
* obszar A - dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, o które ubiegać się mogą pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo w przypadku osób poszukujących pracy - zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.
Do uzyskania dofinansowania na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu nie jest konieczny udział własny.
Oprzyrządowanie samochodu montowane fabrycznie jest dofinansowywane przez PFRON pod warunkiem zakupu samochodu nie starszego niż 3-letni (2004 rok produkcji).
Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto
przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego Wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu, dla dofinansowania do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu wynosi 6.293,70 złotych.

* obszar B - dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, o który ubiegać się mogą:
1) pełnoletnie osoby w -wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
2) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
3) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które są:
a) uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
b) słuchaczami kolegiów,
c) studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo
studentami jednolitych studiów magisterskich - prowadzonych przez szkoły wyższe,
d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach
podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
e) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
f) studentami uczelni zagranicznych,
g) studentami odbywającymi staż awodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym;
4) niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiemsłuchu na poziomie od 90 decybeli wzwyż realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.
Do uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny brutto zakupu tego sprzętu.
Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego Wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu, dla adresatów wymienionych w punkcie: l) i 2) wynosi
17.982,00 złotych, 3) wynosi: 4.495,50 złotych, 4) wynosi: 2.697,30 złotych.

* obszar C - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, o które ubiegać się mogą:
1) pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
2) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Do uzyskania dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 1% jego ceny brutto zakupu.
Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego Wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu, dla dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym wynosi 21.578,40 złotych.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie intemetowej PFRON: www.pfron.org;.pl (zakładka programy PFRON).
Wnioski kompletne można składać w Opolskim Oddziale PFRON,
ul. Koraszewskiego 8 -16, 45-011 Opole, w terminie od dnia 15 stycznia 2007 roku do dnia 28 lutego 2007 roku.
Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku oprócz czwartków
w godzinach od 8.00. do 14.00

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE!"
1. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączanych do wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem z data i czytelnie przez instytucie do tego upoważnione.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia kserokopii dokumentów w instytucjach do tego upoważnionych wniosek można złożyć w Opolskim Oddziale PFRON przedstawiając oryginały dokumentów pracownikowi przyjmującemu wniosek, który na miejscu potwierdzi zgodność dokumentów z oryginałami.

2. Wszystkie dochody wymienione w oświadczeniu Wnioskodawcy o dochodach brutto w gospodarstwie domowym należy udokumentować. Na zaświadczeniach pobieranych z zakładów pracy winna znaleźć się adnotacja, że wpisany w zaświadczeniu dochód brutto jest dochodem pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne. Do dochodu nie wlicza się zasiłków pielęgnacyjnych oraz
stypendium za wyniki w nauce - zgodnie z pouczeniem z punktu 8 oświadczenia o dochodach.


Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności