Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Zawiadomienie - VI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 16.05.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 1100
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, Domu Kultury i świetlic wiejskich za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków oraz określenia granic ich obwodów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wilków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Wolne wnioski i pytania.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 19. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności