GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Bukowie, Idzikowice, Krzyków, Pągów, Pszeniczna, Wojciechów oraz o przystąpieniu do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko ww. projektów planów

Wilków, dnia 29.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wsi: Bukowie, Idzikowice, Krzyków, Pągów, Pszeniczna, Wojciechów oraz o przystąpieniu do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko ww. projektów planów miejscowych

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wilkowie następujących uchwał:

  • nr XXXII.267.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowie,
  • nr XXXII.268.2018 z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Idzikowice,
  • nr XXXII.269.2018 z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyków,
  • nr XXXII.270.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pągów,
  • nr XXXII.271.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pszeniczna,
  • nr XXXII.272.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojciechów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wilków, Urząd Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,                             w terminie do dnia 27 czerwca 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko ww. projektów planów miejscowych.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w godzinach pracy urzędu. Każdy ma prawo do składania wniosków w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów planów miejscowych. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Wilków, Urząd Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,                      w terminie do dnia 27 czerwca 2019 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę podawczą gminy na adres e-mail: ug@wilkow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wilków.

                                                           Wójt Gminy Wilków
                                                      Bogdan Zdyb

 

 

 

Umieszczono na stronie w dniu 29.05.2019 r.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności