Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 17-05-2022
Imieniny: Brunony, Sławomira, Wery

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

 INFORMACJA
W SPRAWIE  PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW  NA KADENCJĘ 2020-2023

            Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) informuje się, że do dnia 30 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku.

Na kadencję 2020-2023 Rada Gminy w Wilkowie wybiera 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku.

Stosownie do treści art. 162 § 1 – ww. ustawy, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
5) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

      Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693).

Do karty zgłoszenia dołącza się:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 i 730), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, (koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika);
5) dwa   zdjęcia  zgodne   z   wymogami   stosowanymi    przy   składaniu   wniosku    o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną  na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą
nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.        

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osoba, której nazwisko zostało  umieszczone jako pierwsze na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata.

            Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, wejście A, pokój nr 8 do dnia 30 czerwca 2019 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do  piątku  w  godz.  7.00 - 15.00.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 77 419 55 11 w. 115.

Wzory dokumentów do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Oświadczenie dot. postępowań z oskarżenia publicznego lub skarbowego
Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej

W wersji papierowej wzory druków dostępne są w Urzędzie Gminy w Wilkowie,
ul. Wrocławska 11, wejście A, pokój Nr 8.

Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności