GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 06-12-2021
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

             Wilków, dnia 10 czerwca 2019 r.

 GK.6733.6.2019.EW

 

OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Wilków, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Przebudowa linii napowietrznej 15 kV relacji: GPZ Namysłów – Pawłowice – Lubska; odcinek stacja transformatorowa „Idzikowice” stacja transformatorowa „Pszeniczna”  w miejscowościach: Idzikowice, Pągów, Pszeniczna, gmina Wilków, wszczętym  w dniu 13.03.2019 r. na wniosek inwestora – Firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu której na podstawie pisemnego pełnomocnictwa działa Zakład Projektowo-Usługowy PROERG Jerzy Romanowski

w y z n a c z a

stronom termin siedmiu dni do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), organ administracji ma obowiązek zapewnić stronie czynny udział w prowadzonym postępowaniu oraz umożliwić stronie przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

             Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu w Referacie Gospodarki Komunalnej /pok. nr 3 w części budynku B/ od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500.

 

       Wójt Gminy Wilków
      /-/
mgr Bogdan Zdyb

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności