GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 22-09-2021
Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Zawiadomienie - VII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 27.06.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 1100
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków za 2018 rok.
 6. Raport o stanie gminy Wilków, w tym:
  • - rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wilków za 2018 r.,
  • - debata nad raportem o stanie gminy Wilków za 2018 r.,
  • - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków, w tym:
  • - rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok,
  • - zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok,
  • - dyskusja,
  • - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok.
 8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  • - zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok,
  • - zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • - dyskusja,
  • - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wpłatę dodatku energetycznego.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków.
 17. Wolne wnioski i pytania.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 19. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki-

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności