GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 23-10-2021
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Ogłoszenie o naborze nr ks. 2110.1.2019 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 22 lipca 2019 r.

 

Wójt Gminy Wilków ogłasza nabór
na stanowisko sekretarza gminy
w Urzędzie Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

Data publikacji ogłoszenia – 22 lipca 2019 r.
Termin składania ofert – 1 sierpnia 2019 r.

 1. Wymagania niezbędne
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
  3. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy
   na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych, 
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe
  1. preferowane wykształcenie w zakresie prawa, administracji, zarządzania,
  2. znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej, w tym w szczególności:
   • - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
   • - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
   • - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
   • - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
   • - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
   • - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
   • - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   • - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
   • - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  3. znajomość regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie oraz Statutu Gminy Wilków,
  4. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,
  5. umiejętność obsługi komputera,
  6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, umiejętność organizacji i planowania pracy, rzetelność, zdolności analityczne, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
  1. zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w Urzędzie i pełnienie stałego nadzoru w tym zakresie,
  2. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego, struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i innych aktów wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania Urzędu,
  3. opracowywanie zakresów czynności pracowników bezpośrednio podległych,
  4. udział w pracach legislacyjnych dotyczących w szczególności:
   • - opracowania statutu gminy,
   • - opracowania statutów sołectw,
   • - tworzenia i organizacji jednostek organizacyjnych gminy oraz ich likwidacji,
   • - tworzenia i organizacji jednostek pomocniczych gminy oraz ich likwidacji,
   • - tworzenia przepisów gminnych,
  5. zapewnienie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i Kodeksu postępowania administracyjnego,
  6. nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej w Urzędzie, obiegu dokumentów i przepływu informacji,
  7. nadzorowanie przestrzegania zasad terminowego i rzetelnego załatwiania spraw,
  8. nadzorowanie prac związanych z organizacją sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji Rady oraz kompletowaniem dokumentacji z działalności organów gminy,
  9. dbałość o terminowe przekazywanie uchwał organom nadzoru,
  10. nadzorowanie prawidłowego i terminowego załatwiania skarg, wniosków i petycji,
  11. wykonywanie i koordynowanie zadań związanych z opracowaniem raportu o stanie gminy,
  12. koordynowanie naboru na wolne stanowiska pracy,
  13. organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,
  14. nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników,
  15. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników,
  16. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie Gminy,
  17. udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom,
  18. prowadzenie bieżącej współpracy z radcą prawnym w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa,
  19. wykonywanie i koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem wyborów i referendów,
  20. wykonywanie i koordynowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
  21. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  22. wykonywanie zadań w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie powierzonym przez Wójta Gminy,
  23. prowadzenie bieżących spraw gminy w ramach posiadanych upoważnień oraz wykonywanie innych czynności powierzonych przez Wójta Gminy.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
  1. pełny wymiar czasu pracy,
  2. miejsce pracy: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, stanowisko pracy znajduje się na i piętrze, brak windy,
  3. do budynku zapewniony jest podjazd dla wózków inwalidzkich, budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi,
  4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientami,
  5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
  6. praca w terenie,
  7. praca w godz. 7.00 - 15.00,
  8. bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
 5. Wymagane dokumenty
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (oświadczenie) – według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub oświadczenie – w przypadku trwającego stosunku pracy),
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. zapisy w liście motywacyjnym albo w życiorysie (CV) potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych określonych w pkt. 2 ppkt. 2 – 6,
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem – dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru o treści: „ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L 119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Wilkowie, w celu udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze”,
  10. wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys (CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,
  11. kserokopie dokumentów złożonych w ofercie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
  12. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wyniósł mniej niż 6%.
 7. Dodatkowymi dokumentami mogą być:
  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
  2. referencje lub opinie.
 8. Miejsce i termin składania dokumentów
  Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza gminy” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, wejście A, i piętro, pokój nr 9 – sekretariat lub przesłać pocztą na adres:
  Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,
  w terminie do dnia 1 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
 9. Pozostałe informacje
  Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani indywidualnie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie.

Załączniki:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (oświadczenie),
- klauzula informacyjna.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności