GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 23-10-2021
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Zawiadomienie - VIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 26.09.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) zwołuję VIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1100
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 6. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 13. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wojciechowie stanowiącej własność Gminy Wilków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, położonej w Wilkowie
 17. Wolne wnioski i pytania.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 19. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności