GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Ogłoszenie o naborze nr KS. 2110.2.2019 na stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Komunalnej

 

Ogłoszenie o naborze nr KS. 2110.2.2019 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 26 listopada 2019 r.
Wójt Gminy Wilków ogłasza nabór
na stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
w Referacie Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

 

Data publikacji ogłoszenia – 26 listopada 2019 r.
Termin składania ofert –  6 grudnia 2019 r.

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada
  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 2. wykształcenie co najmniej średnie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  1. z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. staż pracy w administracji samorządowej minimum 1 rok,
 2. znajomość przepisów:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  2. ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  3. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  4. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin,
  5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  6. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  7. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – w zakresie zadań prowadzonych przez gminę,
  8. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 3. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, w tym: faksu, skanera, kserokopiarki,
 4. umiejętność współpracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, umiejętność organizacji i planowania pracy, rzetelność, dokładność, zdolności analityczne, odpowiedzialność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami stanowiącymi mienie komunalne gminy, w tym związanych ze sprzedażą, przekazaniem w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem,
 2. prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych,
 3. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie podziału i rozgraniczeń nieruchomości,
 4. sporządzanie zleceń na usługi geodezyjne oraz operaty wycen mienia gminnego,
 5. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 6. współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie przeprowadzania spisu rolnego
  i powszechnego,
 7. udział w organizacji wyborów do Izb Rolniczych,
 8. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wniosków na dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz funduszy pomocowych,
 9. współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolniczego w zakresie kupna i dzierżawy gruntów rolnych,
 10. prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi włóknistych,
 11. szacowanie upraw dotkniętych zniszczeniami,
 12. prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami
  i chwastami,
 13. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. miejsce pracy - Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, stanowisko pracy znajduje się na i piętrze, brak windy,
 3. do budynku zapewniony jest podjazd dla wózków inwalidzkich, budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi,
 4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientami,
 5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
 6. praca w terenie,
 7. praca w godz. 7.00-15.00,
 8. bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (oświadczenie) – według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub oświadczenie
  – w przypadku trwającego stosunku pracy),
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. zapisy w liście motywacyjnym albo w życiorysie (CV) potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych określonych w pkt. 2 ppkt. 2 – 4,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem – dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru o treści:
  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L 119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Wilkowie, w celu udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze”,
 10. wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys (CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,
 11. kserokopie dokumentów złożonych w ofercie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem,
 12. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

7. Dodatkowymi dokumentami mogą być:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 2. referencje lub opinie.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, wejście A, I piętro, pokój nr 9 – sekretariat lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.
w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.   (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

9. Pozostałe informacje

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną  poinformowani indywidualnie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków www.bip.wilkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie.

10. Załączniki: 

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (oświadczenie),
 2. klauzula informacyjna.
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności