Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Zawiadomienie - XI sesja Rady Gminy w Wilkowie 30.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1000
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym: odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok, w tym:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
  2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,
  4. stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,
  5. dyskusja nad projektem budżetu,
  6. jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilków na rok szkolny 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
 14. Wolne wnioski i pytania.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 16. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności