GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa

Gmina Wilków                                                                                      Wilków, 18.07.2011r.

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

GKR. 271.8.2011

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

1.  Nazwa zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa 

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 14.07.2011r.

(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 186146-2011, data zamieszczenia 06.07.2011).

3. Liczba otrzymanych ofert - 2, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4.  Kryteria oceny ofert:Oferowana cena- 100%

5.Wybrano następującą ofertę(Nr 2)

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie Sp. z o.o.

 ul.Bohaterów Warszawy 29, 46-100 Namysłów

 Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Cena wybranej oferty wynosi:  2,11 zł brutto za 1 km (słownie: dwa złote 11/100 )  – uzyskując 100 punktów  w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%  

6.Pozostali wykonawcy  

Oferta (Nr 1) Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak ul.Kolejowa 34, 46-113 Wilków   

Uzyskała 98,60  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Dziękujemy Wykonawcą za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

 

 

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Do wiadomości :

1.  Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.

2.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

3.  Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).

4.  aa 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności