GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022
Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków...

GKR.271.9.2011                                                                   Wilków 13.07.2011r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o zamówieniu

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na: Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy   Wilków w 2011 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  i pożyczek.

1. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje

Wójt Gminy Wilków

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

REGON: 531412770

http: www.wilkow.pl

e-mail:
tel. (077) 419 55 11 – 15

fax.(077) 419 55 11

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: usługi

2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm)

 
3. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2011r.

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie www.wilkow.pl w dniu 13.07.2011r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ jest odpłatna.

5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

1.    Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy   Wilków w 2011 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2.    Dostępność kredytu: 1.799.944,00 zł od 18 sierpnia 2011 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Wilków.

3.    Okres kredytowania : od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2018 roku, 89 m-cy.

4.    Okres karencji w spłacie kredytu: obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012 roku.

5.    Okres karencji w spłacie odsetek : 30.03.2012r.

6.    Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie  ostatniego dnia każdego kwartału ,począwszy od 31 marca 2012 roku.

7.    Odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu naliczane i płatne będą w okresach kwartalnych do ostatniego dnia każdego kwartału.

8.    Oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M (notowanej na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego) plus marża banku w okresie obowiązywania umowy.

9.    Prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń i opinii oraz za ewentualne sporządzanie aneksów.

10. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

11. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

12. W przypadku spłaty części kapitału lub całości odsetki będą naliczane od faktycznego zadłużenia.

          Wspólny Słownik Zamówień CPV:

             66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu    

                                             

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie usługi.

     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia

     Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od dnia podpisania umowy  do 30.12.2018r, 89 miesięcy.

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.

3) potencjał techniczny:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym .

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

     9.1W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1.    oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,

    9.2W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1     ustawy, należy przedłożyć :

1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2.    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 9.3Dokumenty podmiotów zagranicznych .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10.Informacja o dokumentach potwierdzających , ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:                  nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

     1.wypełniony formularz oferty,

     2.pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające  zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

12.Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium- nie dotyczy

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

-       cena oferty brutto - 100% (najniższa cena)

16. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

    Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków Oferta na przetarg nieograniczony Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy   Wilków w 2011 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek nie otwierać przed 21.07.2011r.godz.10.00

 

Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2011 r. o godz. 09:00.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.).

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – (sala konferencyjna)  Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

17.Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz             z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

     Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

   Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa  w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nieprzewiduje udzielenie zamówień uzupełniających .

22. Zmiany umowy

    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie

 

25. Osoby upoważnione do kontaktów

 Uprawnionymi osobami do kontaktów z wykonawcami są:

      - w zakresie procedury przetargowej: Agata Gieroń: tel.077 419 55 11 Urząd Gminy                             w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

 - w zakresie przedmiotu zamówienia: Teresa Żółtaszek tel.077 419 55 11 Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

w godzinach :

 Poniedziałek od 8.00-16.00

 Wtorek –Piątek od 7.00-15.00
 
 
 Wójt Gminy Wilków
 mgr Bogdan Zdyb
 

Do wiadomości :

1.Biuletyn Zamówień Publicznych

2.Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

4. aa

Załączniki:


  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Dodatki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( 2- 24 )
  3. Formularz oferty
  4. Załącznik Nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie
  5. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności