GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków.

Gmina Wilków                                                                                      Wilków, 18.07.2011r.

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

GKR. 271.7.2011

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

1.  Nazwa zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków

 

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 14.07.2011r. (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 186076-2011, data zamieszczenia 06.07.2011).

3. Liczba otrzymanych ofert - 1, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4.  Kryteria oceny ofert:Oferowana cena- 100%

5.Wybrano następującą ofertę(Nr 1)

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie Sp. z o.o.

 ul.Bohaterów Warszawy 29, 46-100 Namysłów

 Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100. 

Cena wybranej oferty wynosi:  2,59 zł brutto za 1 km (słownie: dwa złote 59/100 )  – uzyskując 100 punktów  w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dziękujemy Wykonawcą za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

                                                                              

 

 

Do wiadomości :

1.  Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.

2.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

3.  Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).

4.  aa 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności