Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2011 roku...

Gmina Wilków                                                                                      Wilków, 22.07.2011r.

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
GKR. 271.9.2011
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

1. Nazwa zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy   Wilków w 2011 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 21.07.2011r.

(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 197158-2011, data zamieszczenia 13.07.2011).

3. Liczba otrzymanych ofert - 2, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4. Kryteria oceny ofert:Oferowana cena- 100%

5.Wybrano następującą ofertę(Nr 2)

 Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 8, 46-100 Namysłów

 Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną  z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100. 

Cena wybranej oferty wynosi: 401 871,41 zł brutto (słownie złotych: czterysta jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden 41/100)  – uzyskując 100 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%

 

6.Pozostali wykonawcy

Oferta (Nr 1) Bank Spółdzielczy w Wołczynie ul.Opolska 5, 46-250 Wołczyn

Uzyskała 75,23 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena:100%. 

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Dziękujemy Wykonawcą za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

                                                                   

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

  
Do wiadomości :

1. Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

3. Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).

4. aa 
 
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności