GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 20-10-2021
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe

 

ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-165/09
Wójta     Gminy     Wilków
z dnia 22 stycznia 2009 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593,Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 12 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe.
 
§ 2.
 
Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.
 
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 

 
 Załącznik do zarządzenia
Nr ORG. 0151-165/09
Wójta     Gminy     Wilków
z dnia 22 stycznia 2009 r.
 
 
 
Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe
 
 
Wójt Gminy Wilków
ogłasza

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

 
 
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych
w 2009 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:
 
 
  1. Propagowanie i rozwijanie kultury, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków z wyłączeniem sportu dla dzieci i młodzieży do lat 17.
B.   Propagowanie i rozwijanie kultury, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków wśród dzieci i młodzieży do lat 17.
 
 
Propagowanie i Rozwijanie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji:
 
1. Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, polegające w szczególności na:
1)      uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym;
2)    podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo – wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo
- wypoczynkowych;
3)    organizowanie imprez i zawodów sportowych na terenie gminy;
4)    organizowanie zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy;
5)    propagowanie sportu w środowisku wiejskim gminy.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt. 2 w 2009 roku:
- na zadanie opisane w punkcie A – 10.000,00 zł.,
- na zadanie opisane w punkcie B –  5.000,00 zł.
3. W 2008 roku na realizację zadań przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 10.000,00 zł.
 
 
Zasady przyznawania dotacji:
 
1.    Dotacje na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2.    Podmioty określone w punkcie 1 mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
3.    Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz powyższego rozporządzenia.
4.    Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów.
5.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
  1. Wójt może:
- odwołać konkurs bez podania przyczyny,
- przesunąć termin składania ofert,
- dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania   konkursowego.
 
 
Terminy i warunki realizacji zadań:
 
1.    Zadania powinny być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 15.12.2009 roku.
2.    Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach. 
 
 
Termin i sposób składania ofert:
 
1.    Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać do 23 lutego 2009 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.  
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego.  W dniu 24 lutego 2009 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy
w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, w pokoju Nr 2b (sala konferencyjna) odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
2.    Oferty mogą być składane na wymieniowe w ogłoszeniu zadania oddzielnie lub łącznie.
3.    Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
 
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 
1.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2.    Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3.    Wyboru ofert dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Wilków, składająca się z pracowników Urzędu Gminy. Komisja wybiera oferty, najlepiej służące realizacji zadań, wymienionych w ogłoszeniu i przedstawia je Wójtowi
do akceptacji.
4.    Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
5.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1)    celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką  Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem;
2)    posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
3)    zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta;
4)    osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego  lub podobnego projektu;
5)    ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje;
6)    pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych;
7)    posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania;
8)    rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi;
9)    rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności