GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 01-12-2021
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe

 

Wójt Gminy Wilków

ogłasza  otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:


A.   Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków z wyłączeniem sportu dla dzieci i młodzieży do lat 17. 

B.   Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków w sporcie szkolnym wśród dzieci i młodzieży do lat 17.

Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:  

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, polegające w szczególności na:

 

1)    uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym;

2)    podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo – wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo- wypoczynkowych;

3)    organizowanie imprez i zawodów sportowych na terenie gminy;

4)    organizowanie zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy;

5)    propagowanie sportu w środowisku wiejskim gminy.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt. 2 w 2010 roku:

-          na zadanie opisane w punkcie A – 10.000,00 zł.,

-          na zadanie opisane w punkcie B –   5.000,00 zł.

 3. W 2009 roku na realizację zadań przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 15.000,00 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji: 

1.    Dotacje na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873
z późn.zm.)

2.    Podmioty określone w punkcie 1 mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

3.    Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz powyższego rozporządzenia.

4.   Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji
i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów.

 5.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

  6.   Wójt może:

- odwołać konkurs bez podania przyczyny,
- przesunąć termin składania ofert,

- dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego 

Terminy i warunki realizacji zadań:  

1.    Zadania powinny być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 17.12.2010 roku.

2.    Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.   

Termin i sposób składania ofert: 

1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać w zamkniętych kopertach do 23 lutego 2010 r. do godz. 15:00w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego. W dniu 25 lutego 2010 r. o godz. 10:00w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, w pokoju Nr 2b (sala konferencyjna) odbędzie się publiczne otwarcie ofert.

2. Oferty mogą być składane na wymieniowe w ogłoszeniu zadania oddzielnie lub łącznie.

3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy
na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

 Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

1.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2.    Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.    Wyboru ofert dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Wilków, składająca się z pracowników Urzędu Gminy. Komisja wybiera oferty, najlepiej służące realizacji zadań, wymienionych w ogłoszeniu i przedstawia je Wójtowi
do akceptacji.

4.    Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

 

5.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1)    celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką  Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem;

2)    posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego;

3)    zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta;

4)    osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego  lub podobnego projektu;

5)    ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje

6)    pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych;

7)    posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania;

8)    rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi;

9)    rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

 

 


Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności