Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Wakacyjny konkurs - Reprezentacja na medal


baner_konkurs.jpeg
Regulamin
Wakacyjnego konkursu plastycznego dla dzieci
„Reprezentacja na medal”


 
§ 1


Organizator, Fundator nagród Organizatorem    wakacyjnego    konkursu    plastycznego    dla    dzieci    „Reprezentacja    na    medal”  i  fundatorem  nagród  jest  Polski  Związek  Piłki  Nożnej  z  siedzibą  w    Warszawie  (02-366,  ul.  Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7), zwany dalej „Organizatorem”.

§2

Konkurs
1. Temat konkursu: „Reprezentacja na medal”.
2. Zadanie konkursowe (zwane dalej „Pracą konkursową”) polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej  przedstawiającej  wyobrażenie  dziecka    na  temat  reprezentacji  Polski  w  piłce  nożnej,  z której byłby dumny każdy kibic. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4 (mały blok rysunkowy) lub A3 (duży blok rysunkowy),  w dowolnej technice plastycznej (dozwolone jest łączenie technik). 

§ 3

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 6 do 11 lat, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w konkursie i zaakceptowali postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez dołączenie do pracy dziecka stosownego oświadczenia (wzór w załączniku Regulaminu).
2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

§ 4

Zgłoszenie Pracy konkursowej  
1.  Prace  konkursowe  należy  wysłać  pocztą  lub  przesyłką  kurierską  na  adres:  Polski  Związek  Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskie 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, z dopiskiem „Reprezentacja na medal”.
2.  Praca  konkursowa  powinna  być  podpisana  na  odwrocie  (imię i  nazwisko  autora,  wiek,  dokładny adres zamieszkania, telefon lub adres mailowy rodzica lub opiekuna).
3. Termin składania Prac konkursowych upływa 15 września 2010 roku. Do tego dnia wszystkie prace powinny wpłynąć do siedziby PZPN. Prace, które wpłyną po upływie tego terminu, nie będą oceniane.
2

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu
1.  Komisja  konkursowa,  pod  przewodnictwem  Olafa  Lubaszenko,  powołana  przez  Organizatora, będzie brała pod uwagę wyłącznie prace podpisane, z danymi adresowymi, wykonane w formacie A4
lub A3 (patrz: §2 Regulaminu).  
2.  Komisja  konkursowa  przy  wyborze  zwycięskich  prac  będzie  brała  pod  uwagę  ich  oryginalność i warsztat plastyczny.  
3. Od decyzji podejmowanych przez komisję konkursową nie przysługuje odwołanie.

§ 6

Ogłoszenie wyników konkursu
1.  Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  ok.  27  września  2010  roku  na  stronie  internetowej www.pzpn.pl.

§ 7

Nagrody
1.  Trzech laureatów konkursu  wyjedzie,  razem ze zwycięzcami dziecięcego turnieju „Orange Cup”, na  Wyspy  Brytyjskie,  gdzie  będą  mieli  możliwość  udziału  w  treningach  piłkarskich  w  akademii profesjonalnego   klubu   biorącego   udział   w   rozgrywkach   Ligi   Mistrzów.      Przewidziane   jest
zwiedzanie miasta, stadionu i oglądanie meczu piłkarskiego na żywo. 

2.  Zwycięzcy zostaną poinformowani o szczegółach wyjazdu indywidualnie.  

§ 8

Dane osobowe
1.  Organizator  oświadcza,  że  dane  osobowe  uczestników  będą  przetwarzane  jedynie  w  celu organizacji  Konkursu  i  przekazania  nagród.  Osobom  udostępniającym  dane  osobowe  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak  niezbędne  do  wzięcia  udziału  w  konkursie.  Dane  po  ich  wykorzystaniu  zgodnie  z  przeznaczeniem zostaną usunięte przez Organizatora.
2.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  O  ochronie  danych  osobowych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2002  r.  nr  101  poz.  926  z  późn.  zm.).  Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie.  
3

§ 9

Własność prac, Prawa autorskie
1. Organizator nie zwraca Prac konkursowych.
2.   Polski   Związek   Piłki   Nożnej   zastrzega   sobie   prawo   do   wykorzystania   nagrodzonych   prac  w  wydawnictwach    PZPN,  na  jego  stronie  internetowej  i  w  materiałach  reklamowo-promocyjnych. 

§ 10

Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej PZPN.
2. Osoba odpowiedzialna z ramienia Organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu:  
Sylwia Kakietek
E-mail: sylwia.kakietek@pzpn.pl

Załączniki:


  1. Oświadczenie rodziców

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności