GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 25-06-2024
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

Zawiadomienie - III sesja Rady Gminy w Wilkowie - na dzień 28 grudnia 2010r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy w Wilkowie na dzień 28 grudnia 2010 r. (wtorek) o godz. 1200.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.
 

     Porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

3. Interpelacje radnych. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)     uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

2)    uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2011 rok, w tym: 

a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta, 

b)     odczytanie opinii składu orzekającego RIO, 

c)     odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budżetu oraz opinii pozostałych komisji, 

d)     stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych komisji, 

e)     dyskusja nad projektem budżetu, 

f)       jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

3)     zmian w budżecie gminy na 2010 rok,  

4)    ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków, 

5)     w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2011 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 

6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych. 

7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

                                                                                                       

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy w Wilkowie 

mgr Irena Marszałek

 

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności