Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Zawiadomienie - XVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 27 września 2012 r.

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XVIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 27 września  2012 r. (czwartek) o godz. 1300.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 rok.
 6. Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej
  za I półrocze 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2012 roku.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia
   2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok;
  2. o zmianie uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia
   2011 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  3. nadania nazwy ulicy w Wilkowie;
  4. zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych;
  5. podziału Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu;
  6. podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  7. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków.

8.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

9.  Zapytania i wolne wnioski.

10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

11. Zamknięcie obrad  XVIII  sesji Rady Gminy.                  

                                                                                                                                                                                                    

Przewodniczący Rady Gminy

   Wiesław Kowalczyk

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności