GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Zawiadomienie - XX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 27 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XX sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 27 listopada 2012 r. (wtorek) o godz. 1300.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz
  z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 6. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2008-2011.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia
   2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków
   na 2013 rok,
  3. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2013 roku,
  4. określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny,
  5. określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości,
  6. określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny,
  7. uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi
    i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,
  8. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
  9. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
   w drodze przetargu.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 12. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

 

 

      Przewodniczący

Rady Gminy w Wilkowie

  Wiesław Kowalczyk  

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności