GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Zawiadomienie - XXI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28 grudnia 2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XXI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 1000.
Sesja odbędzie się w Hotelu-Restauracji „Markus” w Bierutowie,
ul. Jesionowa 2.

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał

    Rady Gminy.

4.  Interpelacje radnych.

5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część  gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

2)     uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2013 rok, w tym:

a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,

b)     odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

c)      odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy
w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,

d)     stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,

e)      dyskusja nad projektem budżetu,

f)       jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

3)     o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok,

4)     o zmianie uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

5)     o zmianie uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków,

6)     ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

7)      Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków,

8)     wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

9)     określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10)  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

11)   określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

12)  0kreślenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

13)  powołania doraźnej Komisji celem opracowania zmian w Statucie Gminy Wilków,

14)  uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2013 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

15)  uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2013 rok,

16)   załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.

7.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

8.  Zapytania i wolne wnioski.

9.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

10. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

                                                                                                

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 Wiesław Kowalczyk

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności