GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Zawiadomienie - IV sesja Rady Gminy w Wilkowie - na dzień 4 lutego 2011r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 4 lutego 2011 r. (piątek) o godz. 1400.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

     Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 
1. Otwarcie sesji. 

2. Komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy. 

3. Interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)      o zmianie uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2011 rok, 

2)     zmiany uchwały Nr XLII/253/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2011 rok, 

3)     o zmianie uchwały Nr II/13/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, 

4)     ustalenia diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy i sołtysów, 

5)     upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

6)     zgłoszenia kandydata Gminy Wilków do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie, 

7)      uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wilków na rok 2011, 

8)     wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków, 

9)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, 

10) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2011 rok, 

11)   trybu i sposobu powoływania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 

7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych. 

8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.     

       

Przewodnicząca
Rady Gminy w Wilkowie
mgr Irena Marszałek

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności