GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 16-10-2021
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

OTWARTY  KONKURS  OFERT 
NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ  PUBLICZNYCH 
 
Wójt  Gminy  Wilków  działając  na  podstawie  art.  13  w  związku  z  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,  poz.  1536  z  późn.zm.)  oraz  uchwały  Nr  XX/151/12  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  27  listopada  
2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilków w  2013 r. adresowany do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 
 
I. Rodzaj zadania publicznego.  
 
 1.  Propagowanie  i  rozwijanie  kultury  fizycznej,  sportu  i  rekreacji  na  terenie  Gminy  Wilków z wyłączeniem sportu dla dzieci i młodzieży do lat 17.  
 2. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków w sporcie szkolnym wśród dzieci i młodzieży do lat 17.  
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.  
 
 Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację  powyższych  zadań  w  2013  roku wynosi 35.000,00 zł.  
 
III. Zasady przyznawania dotacji.  
 
 1.  W  otwartym  konkursie  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  mogą  wziąć  udział  organizacje pozarządowe  oraz  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.)  
 2.  Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  lub  przesłanie  oferty  zgodnej  ze  wzorem określonym  w  rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  15  grudnia  2010  r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).   3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.  
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.  
 6. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.  
 7. O dotację na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe zgodne są z dziedziną, w której zadania będą realizowane.  
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.  
 
 1.  Okres realizacji  zadania  publicznego  rozpoczyna  się nie  wcześniej  niż  w  dniu  zawarcia  umowy  o wykonanie zadania publicznego i kończy się nie później niż dnia 31 grudnia 2013 r. - (szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowie).   2.  Zadanie  powinno  być  realizowane  z  najwyższą  starannością,  zgodnie  z  zawartymi  umowami  oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.  
 3. Możliwość wydatkowania środków finansowych z dotacji po terminie wykonania zadania dotyczy jedynie  tych  kosztów  poniesionych  w  okresie  realizacji  zadania,  za  które  wystawiono  faktury  z przedłużonym terminem płatności (wystawione w okresie realizacji zadania).  
 
V. Termin składania ofert.  
 
 1.  Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  „Otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  -  Propagowanie  kultury  fizycznej  –  oferta  zadań  na  rok  2013"  w  Sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Wilkowie,  46-113  Wilków  ul.  Wrocławska  11,  do  dnia  
18  lutego  2013 r.  do  godz. 15.00.  
 2. O zachowaniu terminu decydować będzie data złożenia oferty, bądź  – w razie przesłania oferty listem - data wpływu.  
 3. Podmioty, które składają kilka ofert powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.  
 4.  Oferta  powinna  być  zgodna  ze  wzorem  określonym  w  rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 6, poz. 25).  
 5. Do oferty należy dołączyć :  
1)  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające  status  prawny  oferenta,  zgodne  z  aktualnym  stanem  faktycznym  i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,  
2)  w  przypadku  wyboru  innego  sposobu  reprezentacji  podmiotów  składających  ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru  – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),  
3)  statut  wnioskodawcy  opatrzony  potwierdzeniem  jego  zgodności  z  oryginałem  przez 
upoważnione osoby,  
4)  sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok.  
 6. Każda rubryka oferty musi być wypełniona, jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego  w  ofercie  należy  wpisać  :  „nie  dotyczy".  Nie  można  zmieniać  kolejności  rubryk. Ofertę  podpisują  osoby  reprezentujące  oferenta  (w  przypadku  braku  pieczątki  imiennej  osoby 
reprezentujące oferenta podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem pełnionej funkcji), przy podpisach należy umieścić pieczęć oferenta (organizacji). 
U w a g a: 
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 
VI. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.  
 
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Wilkowie.  Przy  otwarciu  ofert  mogą  być  obecne  wszystkie  podmioty  ubiegające  się  o  dotacje.  Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w art. 15 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,  poz.  1536  z  późn.zm.).  Złożone  oferty  podlegają  ocenie  przez  Komisję  Konkursową,  powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Wilków.   
2.  Wybór  oferty  stanowić  będzie  podstawę do  zawarcia  umowy  o  wykonanie zadania  publicznego  i otrzymania dotacji w terminie określonym w umowie. Umowa szczegółowo określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.  
 Zleceniobiorcy zobowiązani są m.in. do :  
1)  prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,  
2)  sporządzania  i  składania  sprawozdań  z  wykonania  zadania  publicznego  w  terminie określonym w umowie,  
 3. Jeżeli dotacja zostanie przyznana w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent może dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego kosztorysu lub odstąpić od podpisania umowy. W terminie 3 dni od zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu, oferent, któremu przyznano dotację w wysokości niższej 
od wnioskowanej, jest zobowiązany do dostarczenia :  
1)  zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,  
2)  zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania.  
 4. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, oferent jest zobowiązany do zawiadomienia Wójta Gminy  Wilków  o  swojej  decyzji  w  terminie  3  dni  od  otrzymania  zawiadomienia  o  rozstrzygnięciu konkursu.  Brak  zawiadomienia  o  odstąpieniu  od  zawarcia  umowy  lub  niedostarczenie 
zaktualizowanego  harmonogramu  i  kosztorysu  realizacji  zadania  skutkować  będzie  anulowaniem 
dotacji.  
 5. Kryteria wyboru ofert :  
1)  koszt realizacji zadania,  
2)  standard miejsca, bazy i wyposażenia,  
3)  kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację zadania,  
4)  źródła finansowania zadania.  
 6. Odrzuceniu podlega oferta :  
1)  złożona po terminie,  
2)  niekompletna lub podpisana przez osoby nieupoważnione,  
3)  złożona nie na obowiązującym formularzu. 
 7. Warunki otrzymania dotacji:  
1)  Udzielana dotacja nie może być wykorzystana na:  
a)  zapłaty  kar,  mandatów  i  innych  opłat  sankcyjnych  nałożonych  na  beneficjenta  lub 
osoby w nim zrzeszone,  
b)  zakup gruntów,  
c)  działalność gospodarczą; 
2)  z dotacji mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:  
a)  zakupu niezbędnego sprzętu sportowego,  
b)  ekwiwalentu sędziowskiego,  
c)  zakupu niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania, utrzymanie boisk,  
d)  zakupu nagród rzeczowych,  
e)  opłaty startowe, członkowskie, transfery, ubezpieczenia zawodników,  
f)  transport,  
g)  organizacja zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży,  
h)  prowadzenie księgowości; 
3)  wydatki ponoszone w ramach projektu zostaną uznane za kwalifikowane, o ile:  
a)  zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w zawartej umowie,  
b)  są  niezbędne  dla  realizacji  projektu,  a  więc  mają  bezpośredni  związek  z  celami 
projektu,  
c)  zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie.  
 VII. Wysokość środków publicznych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim.  
 
Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  ww.  zadania  publiczne  w  roku  2012 wyniosła 35.000,00 zł. Kwota ta była podzielona na dwa zadania:  
 A.  Propagowanie  i  rozwijanie  kultury  fizycznej,  sportu  i  rekreacji  na  terenie  Gminy  Wilków  z wyłączeniem sportu dla dzieci i młodzieży do lat 17.  
 B.  Propagowanie  i  rozwijanie  kultury  fizycznej,  sportu  i  rekreacji  na  terenie  Gminy  Wilków  w sporcie szkolnym wśród dzieci i młodzieży do lat 17,  
z czego na zadanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe przekazano kwoty:  
- zadanie A – 30.000 zł,  
- zadanie B – 5.000 zł.  
 
VIII. Postanowienia końcowe.  
 
W  trakcie  wykonywania  zadania  zgodnie  z  art.  17  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.), oddelegowani  pracownicy  Urzędu  Gminy  w  Wilkowie  mogą  dokonywać  okresowej  kontroli 
wykonania  zadania  w  zakresie  zgodności  z  postanowieniami  umowy  o  wykonanie  zadania, efektywności,  rzetelności  i  jakości  wykonania  zadania.  Podmiot  wykonujący  zadanie  będzie zobowiązany udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. 

 

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.329.2012 z dnia 24 stycznia 2013r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania  i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności