GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 23-09-2021
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów   na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)oraz uchwały Nr XX /151/2012 Rady Gminy Wilków z dnia 27 listopada 2012 r. Wójt Gminy Wilków informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów w skład Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego;

4)   przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie były członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

1)  ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
o konkursie;

2)  proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3)   rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Wilków.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 10.02.2013 r. do godz. 12.00  w Sekretariacie Urzędu w Gminy Wilkowie, ul. Wrocławska 11 , 46-113 Wilków, (decyduje data wpływu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.                                                                                                             

     


Załączniki:

1.Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności